Jy kan jou vriende kies, maar nie jou familie nie. ‘n Interessante spreekwoord en waarheid of hoe? Wat sou dit beteken? Is dit ‘n goeie of ‘n slegte ding? Anders gesê: jy kan besluit met wie jy jou wil assosieer of nie, maar jy kan nie besluit van watter oorsprong jy is of aan watter groep jy behoort nie. Uit watter groep kom jy? Wie het jou gehelp vorm? Jou vriende kan jy kies, maar God kies jou familie vir jou.

Een van die Bybelse uitbeeldings ten opsigte van gelowiges, die kerk van Jesus Christus, is dat ons deel is van die familie van God, die huisgesin van God. Op verskillende plekke verklaar God dat ons deel is van sy familie, meer nog... van sy huisgesin. In Johannes 1:12 dui Hy die onbeskryflike genade aan dat ons die reg het om sy kinders te wees: “aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.” Hier sê Hy hoe naby Hy aan ons gekom het dat Hy selfs aan ons die (voor)reg gegee het om sy kinders te word!
En in Efesiërs 2:19-22 sê die Woord dan hoe naby ons aan God gekom het. “Julle is dus nie meer ver van God af nie, nie bywoners nie, maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God. Julle is ’n gebou wat opgerig is op die fondament van die apostels en die profete, ’n gebou waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In Hom sluit die hele gebou saam en verrys dit tot ’n heilige tempel vir die Here, in wie julle ook saam opgebou word as ’n geestelike huis waarin God woon.”

‘n Geestelike huis(gesin)! Ons is dus deel van die familie, die huisgesin van God! Mense wat in ‘n liefdesnetwerk saamgeweef is, mense wat op ‘n spesifieke manier aan God verbind is en op ‘n sekere manier moet optree. Paulus skryf so aan sy geestelike seun Timoteus oor sy deelwees van ‘n geestelike familie: “Ingeval my koms vertraag word, sal jy dus weet hoe iemand hom moet gedra in die huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God. Die gemeente is die draer en beskermer van die waarheid.“ (1 Timoteus 3:15).

In ons taal, anders as in Engels, maak ons onderskeid tussen huisgesin en familie. Huisgesin is familie, maar is nader en meer intiem as familie. Daar is verskillende kringe (sirkels) van verbintenis, en huisgesin is menslik gesproke, naas ‘n lewensmaat, die intiemste van almal. Ek en jy het deur God se genade kinders van Hom geword, en is daarom ook broers en susters, deel van God se huisgesin. As God dan ons Vader is en ons sy kinders, is ons ook boeties en sussies van mekaar. Deel van die liefdesnetwerk van God. Gaan leef dan as sy huisgesin, wat nie net aan Hom verbonde is nie, maar ook aan mekaar. ‘n Liefdesnetwerk, die huisgesin van God!

Vrede!

Nelius