Laai die gebedsbrief in pdf formaat af.

Laai die omgeegroep-materiaal af.


Eredienste

Oggenddiens (8:30)

Soetdoring (9:00)

Aanddiens (18:30)

BLOEDSPATSELS VAN GENADE!

VERGIFNISGEBED VAN JESUS

HOEKOM JESUS GELYKENISSE GEBRUIK OM ONS TE LEER

Hebreërs 12:22-24

“…Maar julle het wel gekom by…Jesus, die Middelaar van die nuwe verbond, en by die besprinkelingsbloed wat van iets beters getuig as die bloed van Abel”.

Lukas 23:34

“…Vader , vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!”

Matteus 13:34

“Al hierdie dinge het Jesus vir die mense in gelykenisse geleer, en sonder ’n gelykenis het Hy hulle niks geleer nie.”

Dr Nelius Steyn

Ds H van Graan

Dr Nelius Steyn

Nagmaal:

Vanoggend vier ons die maaltyd van die Here waarin Hy tegelykertyd die Gasheer en die geestelike Voedsel is. Mag Hy ons hierdeur versterk om ook die Brood van die lewe te kan uitdra en te kan uitleef! Onthou die deurkollekte vir Bybelverspreiding vanoggend!


Gebedsvesoeke

Kom ons dra sorg vir mekaar. Skakel asseblief enige inligting oor gemeentelede deur na die kerkkantoor [012] 567-3631 vir plasing in die Gebedsbrief. Skakel asseblief die onderstaande persone en bemoedig hulle en bid vir hulle. Kom ons reik só prakties uit na mekaar met hierdie bedieningsgeleentheid.

Siekes

Lizario Coetzee,

Marietjie Weideman (084 075 2522),

Leonie Keyser (082 433 3959),

Arnold Jansen van Vuuren (082 440 8123),

Paul Erasmus (071 688 4110),

Sheila van Jaarsveld (0125439606),

Pat van Graan (082 461 1473)

Beterskap:

Getruida Janse van Rensburg (083 321 4503),

Adam Barnard (079 326 1531),

Sue van Niekerk (078 718 6659),

Ester Kleynhans (083 457 7702)

Koos Klopper (fietsongeluk).


Kategese

Juniors:

Voorskool tot gr 6 in die bo-vertrek om 09:45 -10:30

Seniors:

Gr7 -10 in die kerkgebou om 17:00

Belydenisgroep:

Vanmiddag om 17:00 in die Kameel

Daar sal nie kategese volgende Sondag wees nie weens die langnaweek.


Byeenkomste en vergaderings

Bid asb vir die Omgeegroep byeenkomste van hierdie week.

Maandag 26 Augustus 2013

19:00 Jeugtaakgroep

19:00 Toerustingtaakgroep

Ons vra asb. jou voorbidding hiervoor.


MANNEKAMP

Daar word ’n mannekamp Do 10 – So 13 Oktober by Struwig Eko Reservaat (Balule wildreservaat) gehou @ R1400 per persoon. Daar is subsidies/borge beskikbaar as die finansies problematies is. Depositos moet voor die einde van Augustus betaal word en die volle fooie teen 15 September, dus moet jy gou moontlik inskryf! Skakel met Pepsi (084 602 7044) of Dr. Nelius (072 196 9000) as jy wil gaan of weet van iemand wat wil gaan. Dit is lewensverrykende en lewensveranderende ervaring! Dit is die ideale pa/seun of broer/vriend naweek. Jy mag dit nie mis nie!


Druppels van Genade

Ons Here Jesus Christus het twee tekens ingestel waardeur ons geloof versterk word en ons God se genade sigbaar vier: Die doop en die nagmaal. Hierdie       sakramente (heilige geloofsverserkende simbole) is beide druppels van God se genade. Dit wys na die bloedspatsels van ons Middelaar Jesus Christus, waarmee ons geestelik besprinkel word (water en wyn) - wat vertel dat Jesus Christus my en jou sonde deur sy bloed afgewas het.

Hy het ons skuld van ons weggeneem en     reinig ons van alle ongeregtigheid! Dit gaan natuurlik nie oor die aard van die water of die wyn nie, maar oor wat Jesus reeds aan die kruis vir ons gedoen het. M.a.w. nie oor watter tipe water, wyn of druiwesap nie, maar oor Jesus se bloed! Hy het vir ons gesterf en opgestaan, sodat ons nie meer vir onsself sal lewe nie, maar vir Hom! Deel hiervan is dat ons ook ander (ons geliefdes en medemense) sal aanraak met sy liefde en genade; met vergifnis en versorging. Wanneer ons die sakramente gebruik, stuur dit ons uit om ook ander met God se genade te gaan besprinkel.


Tafeltjies en stoele

Ons tafel en stoelprojek vorder goed. Dankie, aan die Vrouebelange wat die helfte van die koste van die tafels betaal het. Die kerkraad het onderneem om persoonlik elkeen R200 by te dra en nooi die           gemeente uit om dieselfde te doen. Ons kort nog net sowat R2500. As jy wil bydra, skakel een van die leraars of Herman [076 527 9616 of 012 567 3631].


Bring en Braai in die Boma

Onthou die BBB [Bring en Braai in die Boma] volgende Saterdag 31 Augustus van 17:30 af wanneer ons saam met Wallis (ons uittredende Koster en Senior Leierkategeet), Marié en Yanka kuier. Daar sal vuur en pap en sous wees. RSVP - laat weet asb. vir Wallis (082 463 7015) voor of op Woensdag 28 Aug dat jy kom - dat ons kan weet vir hoeveel om voor te berei. Bring eie stoele, vleis en drinkgoed.


Koster

Die Kosterspos is vakant vanaf 1 September. Indien enigiemand belangstel om die pos te vul, kan jy met Liné Rudolph (072 466 6607) skakel en jou CV vir haar stuur. Die pos sal gevul word aan die hand van die posomskrywing wat by Liné/kerkkantoor (012 567 3631) beskikbaar is, asook die parameters van die personeelbeleid van die gemeente. Epos na rudolec@unisa.ac.za én ngkwboom@absamail.co.za met verwysing: Koster WB. Inligting oor die salaris en die posbeskrywing is op aanvraag beskikbaar. Die koster moet ’n lid van die gemeente wees/word. Bid asseblief dat die Here die regte persoon sal voorsien!