Laai die gebedsbrief in pdf formaat af.

Laai die omgeegroep-materiaal af.


Eredienste

Oggenddiens (8:30)

Soetdoring (9:00)

Aanddiens (18:30)

DIE ERA VAN DIE GEHOORSAME OUERS

GLO MET HART EN VERSTAND

GLO MET HART EN VERSTAND

Jesaja 44:6

“So sê die Here…: Ek is die eerste en Ek is die laaste, buiten My is daar geen God nie.”

2 Kon 5:15b

“Ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie behalwe in Israel..!”

2 Kon 5:15b

“Ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie behalwe in Israel..!”

Dr Nelius Steyn

Ds Erika Boshoff

Ds Erika Boshoff

DOOP

Ons loof die Here vanoggend saam met die volgende ouers en gesinne vir die doop van hulle kinders: Ilona en George Kilian met Trent Connor Downward, Jóanelle Kilian en Charlie Marina Kilian; Sarel en Kim Jordaan met Kayla Jordaan: Pierre en Izelle Roos met Miané Roos; Hennie en Engela van Niekerk met Christiaan Hendrik van Niekerk; Adam en Melissa Barnard met Alexis Barnard, Riaan en Bianca Venter met Erik Adriaan Venter.

Wat ’n voorreg om God se Naam te dra en sy wil te gehoorsaam! Mag die Here die kinders wat Hy aan julle toevertrou, seën en julle en julle kinders elke dag nader aan sy liefde en wil trek!


Gebedsvesoeke

Kom ons dra sorg vir mekaar. Skakel asseblief enige inligting oor gemeentelede deur na die kerkkantoor [012] 567-3631 vir plasing in die Gebedsbrief. Skakel asseblief die onderstaande persone en bemoedig hulle en bid vir hulle. Kom ons reik só prakties uit na mekaar met hierdie bedieningsgeleentheid.

Siekes

Pieter Maré (Elsa Maré 082 375 5384 se seun),

Eddie van den Berg (012 567 4875),

Pat van Graan (082 461 1473),

Shiela van Jaarsveld (012 543 9606),

Lizario Coetzee (Elize Coetzee se kleinkind),

Leonie Keyser (082 433 3959),

Mattie Botha (072 246 4121)

Yvonne de Waal.

Beterskap:

Marilize von Well (082 781 3423),

Henk Human (972 200 0441).


Kategese

Juniors:
Voorskool tot gr 6 in die bo-vertrek om 09:45 -10:30

Seniors:
Gr7 -10 in die kerkgebou om 17:00

Belydenisgroep:
Vanmiddag om 17:00 in die Kameel

Byeenkomste en vergaderings

Bid asb vir die Omgeegroep-byeenkomste van hierdie week.

Maandag 2 September 2013
19:00 Eredienstaakgroep

Ons vra asb. jou voorbidding hiervoor.


AFRONDING VAN DIE BELYDENISGROEP

Die belydenisgroep is tans in die afrondingsfase met die oog op die belydenisaflegging. Vanmiddag ontmoet die begeleiers die belydenisgroep (Graad11’s) vir ’n afrondingsgesprek. Op 15 September 2013 tydens die aanddiens vind toelating tot belydenis plaas waar die ouers ook betrokke is.

Op 6 Oktober 2013 vind die belydenisaflegging tydens die aanddiens plaas.

Ons vra asb u as gemeente se voorbidding vir hierdie geleentheid!


KONSERT BY SOETDORING

Almal word hartlik uitgenooi na ’n konsert by Soetdoring Aftree-oord op 7 September om 09:30 vir 10:00. Daar gaan ’n boereorkes, slagorkes, harlekyne, ’n agterstevoorom troue en saagspelende predikant wees. Skakel Baby du Plessis (083 979 2935) vir navrae.


Die Doop, teken van God of mense?

Daar’s verskillende beskouinge van die doop. Die vraag is - is die Doop ’n teken van God of ’n teken van mense? Die doop is ’n heilige simbool (sakrament) wat deur Jesus self ingestel is, om sy volgelinge se geloof te versterk. Daarom beveel Hy in Matteus 28:19+20: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.” Die doop is ’n belofte van God se genade aan mense! Gaan leef uit hierdie heerlike sekerheid!!!


Toerustings-Spanbou

Die kerkraad en alle belangstellendes word uitgenooi na volgende Saterdag 7 Sep se Spanbou van 09:00-13:00. Die program sien so daarna uit: 08:45 Koffie, 09:00 Spanbou aan die hand van die MBTI, 0:30 Koffie en tee, 10:45 Uitdagings vir 2014 en 12:00-13:00 BBB - Bring en Braai in die Boma - bring eie vleis, drinkgoed en bykosse. Vuur sal voorsien word. Almal is welkom! Skakel Abrie (082 459 3177).


Webtuiste, opnames en Facebook

Neem asb. kennis dat die preekboodskappe ook nou ouditief op ons webtuiste beskikbaar is - www.ngkwonderboom.co.za. Ons is bewus daarvan dat die opnames te sag is en sal dit ssm regstel. Ons is ook in die proses om Facebook beter te benut en vra dat jy by ons Facebook-bladsy aansluit, hetsy by Facebook self of ons webtuiste. Vir enige navrae, kontak   Ashton (078 718 6659 of prysdieheer@gmail.com).


Aandag Dames!!!

Ons hou 'n R10 en sjokolade oggend (met ’n Sjokolade- fontein!) Saterdag 14 September in die kerksaal om 10 uur. Ons gaan saam kuier en gedagtes vir 2014 uitruil. Hoop om elke vrouelidmaat van ons gemeente daar te sien! RSVP voor 12 September by Daleen  082 415 7548 of Zann  072 327 7255.


Binnehof

Ons tafel en stoelprojek vorder mooi. Dankie aan almal wat hierin ’n bydrae gelewer het. Ons kort nog net sowat R1000. As jy hiermee wil help, skakel een van die leraars of Herman [076 527 9616].


Koster

Die Kosterspos is vakant. Die pos is intern geadverteer en onderhoude word in die volgende twee weke deur ’n komitee wat deur die kerkraad       aangestel is, hanteer. Die aansoeke het reeds gesluit. Die kantoorbestuurder hanteer intussen die pligte van die koster tyd en wyl iemand aangestel is. Indien jy enige navrae het, kan jy met Liné Rudolph (072 466 6607) skakel. Die pos sal gevul word aan die hand van die posomskrywing wat by Liné/kerkkantoor beskikbaar is, asook die parameters van die personeelbeleid van die gemeente. Bid asseblief dat die Here die regte persoon sal voorsien!