Psalm 119:97-98 sê: “Hoe lief het ek U wet! Dit bly my elke oomblik by. U gebooie gee my meer insig…” Psalm 119:9-10 sê: “Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan U woord! Ek wil aan U gehoorsaam wees met my hele hart, laat my nie afwyk van U gebooie nie. Aan U beloftes hou ek vas, dit weerhou my van sonde teen U.”

WAAR KOM DIE WET VANDAAN? Die wet is van die begin van die skepping af God se LIEFDES-WIL vir ons! Die wet het nie eers by Sinai gekom toe Moses dit van God ontvang het nie. Dit was van die begin af deel van menswees omdat ons na die beeld van God geskep is. Liefde was dus van die begin af deel van die beeld van God in ons, want God is liefde! (1 Joh. 4:8). Na die mens se keuse vir sonde, eerder as vir God, en die gevolglike sondeval, is die beeld van God erg beskadig in die mens. Dit sou nou tot die mens se ewige dood lei! God moes die mens weer kom leer wat sy LIEFDES-WIL is sodat die mens vir God kan lewe! God het dit in 10 punte kom uitspel toe Hy weer die samevatting van sy wil vir ons kom gee het by Sinai in Eksodus 20:1-17. As gevolg van die sondeval en die skade van die sonde in die mens, kon ons dit nog steeds nie uitleef soos God wou hê nie. Daarom het God in sy liefde die Here Jesus Christus na die wêreld gestuur om ons te kom herskep tot nuwe mense soos God ons van die begin af bedoel het om te wees. Jesus Christus het ook die wet ten volle kom uitleef in ons plek en vir ons al ons sondeskuld kom dra wat deur die sonde in ons veroorsaak word. In Jesus Christus kan ons nou weer kinders van God word!

Wanneer jy in Jesus Christus ‘n kind van God geword het, wil jy DANKBAAR teenoor God leef vir jou verlossing in Christus. Jy kan en wil nie anders nie. Jy het God so lief dat jy eenvoudig DANKBAAR en vol LIEFDE teenoor Hom en jou medemens wil lewe! Die wet van die Here is die samevatting van sy wil vir ons, oor hoe ons juis DANKBAAR teenoor Hom kan lewe vir ons verlossing in Jesus Christus! Ons kan nie deur die onderhouding van die wet kinders van God word nie! Ons kan nét deur geloof in Jesus Christus kinders van God word. Ons leef dus die wet uit, om daarmee AAN GOD DANKIE TE Sê dat Hy ons in Christus gered het! Deur die wet sê die Here vir ons HOE Hy wil hê dat ons DANKBAAR teenoor Hom moet lewe vir ons verlossing in Christus.

DIE WET VAN GOD IS DUS NOU: 1. God se liefdes-wil wat vir ons uitgespel is. 2. Ons hulpmiddel wat God vir ons gee om dankbaar teenoor Hom te kan lewe. 3. Dit is vir ons ‘n maatstaf vir goeie dade wat die Here wil hê ons moet doen. 4. Dit help ons om ons eie sonde raak te sien en onsself beter te leer ken. 5. Dit is ook 10 riglyne vir ‘n gehoorsame lewe aan God. Daarom vat die Here Jesus die hele wet saam in die liefdesgebod: JY MOET GOD BO ALLES LIEFHê, EN JOU NAASTE SOOS JOUSELF.

HOE LYK HIERDIE 10 GEBOOIE, HIERDIE 10 LIEFDES-RIGLYNE VAN GOD, OM DANKBAAR TE LEWE? God staan nie gereed om ons te straf as ons die wet oortree nie. Hy is juis die God van liefde wat Homself en sy wil aan ons bekendmaak sodat ons Hom ook kan liefhê en vir Hom kan lewe. Daarom begin Hy deur te sê Hy is die God wat ons uit slawerny bevry! Eksodus 20:2. Die eerste 4 gebooie gaan oor liefde vir God, en die volgende 6 oor liefde vir jou naaste. Almal gaan oor die dien van God!

EERSTE GEBOD: Die kern van die gebod is dat daar net een ware God is! Die positiewe bevel is dat ons Hom alleen moet liefhê, aanbid, vertrou en dien - Matteus 22:37. Die negatiewe verbod is om niks anders in die plek van God te stel, en dit bo Hom te dien nie.

TWEEDE GEBOD: Die kern van die gebod is om God te kén, en te dién, soos Hy dit aan ons openbaar, en volgens sý wil! Die positiewe bevel is om God te dien soos Hy in sy Woord sê ons Hom moet dien. Die negatiewe bevel is dat ons nie God kan dien soos ons wil, en volgens ons eie voorkeure nie. Die eertse gebod sê WIE ons moet dien en die tweede HOE ons moet dien.

DERDE GEBOD: Die kern van die gebod is om God se Naam, Wie Hy ís, te eerbiedig. Dit gaan oor God se eer. Die positiewe bevel is dat die Naam van die Here bely word, verkondig word, en aangeroep word. Dit gebeur in getuienis en gebed. Die negatiewe verbod is om nie die Naam van die Here op enige manier te misbruik nie.

VIERDE GEBOD: Die kern van die gebod is om te werk en te rus, soos God aan ons die voorbeeld gestel het. Die positiewe bevel is om jou hele lewe in dankbaarheid aan God te wy deur te werk en te rus en ook doelbewus saam te aanbid. Die negatiewe verbod is om nie nét te werk sonder rus nie, en so in die sleur en vermoeienis van die lewe die Here jou God te vergeet nie.

VYFDE GEBOD: Die kern van die gebod is gesag. Die positiewe bevel is om die gesag met eerbied te respekteer wat God oor jou aanstel. Die eerste is jou ouers, maar ook ander gesagsdraers oor jou, byvoorbeeld  Romeine 13:1. Gesagsdraers is self ook aan God verantwoordelik. Die negatiewe verbod is om nie gesag te verwerp, of te ondergrawe, of te verag nie – Romeine 13:2.

SESDE GEBOD: Die kern van die gebod is eerbied vir die lewe wat God alleen skep. Dit gaan nie net oor die daad van doodmaak nie, maar ook oor die gesindheid teenoor jou medemens – Romeine 13:10. Die positiewe bevel is liefde vir jou medemens, liefde vir jouself, en die beskerming van lewe. Die negatiewe verbod is moord, roekeloosheid teenoor die lewe, benadeling van jou medemens of jou eie lewe, en verkeerde gesindhede.

SEWENDE GEBOD: Die kern van die gebod is om die heiligheid en die reinheid van die huwelik, wat deur God ingestel is, te handhaaf tot sý eer. Die positiewe bevel is huwelikstrou en huweliksliefde. Die negatiewe verbod is owerspel, en om buite die huwelik te lewe soos man en vrou, terwyl God dit vir binne die huwelik bedoel, as man en vrou.

AGTSTE GEBOD: Die kern van die gebod is die reg om eiendom te besit, soos Gód daarmee gee en seën. Die positiewe bevel is die beskerming van ander se eiendom en betaling van jou skuld, en die verantwoordelike besteding van jou eie eindom en hulp aan armes. Die negatiewe verbod is diefstal, bedrog, woekerwins, omkopery, uitbuiting, belastingontduiking, gierigheid en vermorsing.

NEGENDE GEBOD: Die kern van die gebod is die beskerming van die naam en persoon van jou medemens. Die positiewe bevel is om die waarheid te handhaaf, en daardeur die naam en persoon van jou medemens te beskerm, en om betroubaar te wees teenoor jou medemens. Die negatiewe verbod is valse getuienis, skinder, laster, kwaadpraat, onegtheid teenoor jou medemens.

TIENDE GEBOD: Die kern van die gebod is om nie teen God se wil te begeer nie, met liefdelose en sondige begeertes. Die positiewe bevel is ware liefde teenoor jou medemens – Romeine 13:8-10. Alle begeertes is nie sonde nie (bv. die begeerte na geestelike groei), maar wel dié wat tot nadeel van jou medemens strek. Die negatiewe verbod is dat ons nie moet begeer ten koste van God se wil en ons medemens nie.

DIE WET:   JY MOET GOD BO ALLES LIEFHê, EN JOU NAASTE SOOS JOUSELF!