Opnames: (zip)

 Dag Klankopname PowerPoint
 Sondag mp3  
 Maandag  mp3 pdf
 Dinsdag  mp3 pdf
 Woensdag  mp3 pdf
 Donderdag  mp3 pdf
  • Laai af (pdf):

Powerpoint

Pamflet

Boekie

Vriende, ons het as Ring van Wonderboom besluit om weer hierdie jaar ‘n gesamentlike Pinkster te hou. Hierdie jaar is Wonderboom gemeente ons gasheer en ons hoofspreker en gasprediker is professor Marius Nel van Stellenbosch Universiteit aan die Dept van Nuwe Testament. Ons het by die laaste Ringskommissie-vergadering onderstaande reëlings vasgemaak.

Hier volg die temas en sub-temas vir ons gesamentlike Pinkster 2-9 Junie 2019:

Pinkster 2019 Tema: Handgemaak deur die Gees vir 'n tyd soos nou.

Agtergrond van tema: Ons gaan nadink vanuit die Kolossense-brief hoe God ons geloof vorm vir 'n tyd soos nou.

Geanker in hoop (Sondag) – Ons moet besef waar ons in God se verhaal inpas, en watter ingrypende wending deur Jesus se opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees teweeg gebring is. Kolossense herinner ons verder aan ons diepste hoop.

Gestempel deur wysheid (Maandag) – Die Opstanding van Jesus en die koms van die Gees maak dit vir ons moontlik om as nuwe mense te leef. Ons word getransformeer deurdat die Gees ons gedagtes vernuwe sodat ons met nuwe kennis, wysheid en insig kan leef.

Gewortel in God (Dinsdag) – Ons moet vanuit God se krag vrugte dra wat getuig van ons verlossing.

Gedryf deur die liefde (Woensdag) – Die liefde wat die Gees aan ons skenk is nie 'n reaksie op ander nie.  Dit is eerder 'n krag wat mense in staat stel om nuut te lewe.

Gefokus op Christus (Donderdag) – Ons diepste hoop is dat God vir alles en almal sal doen wat Hy vir Jesus gedoen het. Ons lewenswyse moet ook kruisvormig wees.

Pinksterfees: Vier die vorming deur die Gees! (Sondag) – Gaan vier en gaan leef die implikasies van die opstanding van Jesus Christus en die uitstorting van die Heilige Gees elke dag! (Let daarop dat elke gemeente Pinksterfees inrig soos wat hulle goeddink, en dat dit nie ‘n gesamentlike erediens is nie.)

L.w. Ons sal met die aanvang van die Pinkster blaadjies ontvang wat lidmate sal help om vir die spesifieke temas voor te berei.

Tye en plek van eredienste:

Hemelvaart 30 Mei - Eredienste word deur onderskeie gemeentes self gereël. Dit is nie gesamentlike eredienste nie. Moontlike tema: Christus is ons Hoop!

2 Junie – Oggenddienste:   
Ringspredikante lei eredienste in ander ringsgemeentes in aansluiting by die tema. Predikante wat in hulle tuisgemeentes sou optree, skuif dus om by ‘n ander gemeente die oggenddiens en aanvang van die gesamentlike reeks te begelei. (Moontlike tema: Handgemaak deur die Gees!) Ons sal nader aan die tyd ook riglyne van prof. Marius Nel. in dié verband ontvang. Daar sal dus rings-kollegas by die onderskeie gemeentes preek, behalwe by Wonderboom waar prof. Nel ook die erediens sal waarneem.

Die amptelike begin van die tema in terme van die gesamentlike dienste is egter Sondagaand 2 Junie om 18:00.

Oorhoofse tema: Handgemaak deur die Gees vir 'n tyd soos nou.

So 2 Junie Geanker in hoop    Gesamentlike aanddiens    18:00 Wonderboom

Ma 3 Junie Gestempel deur wysheid Gesamentlike diens10:00 Wonderboom
Ma 3 Junie Gestempel deur wysheid Gesamentlike diens19:00 Wonderboom

Di 4 Junie Gewortel in God Gesamentlike diens           10:00 Wonderboom
Di 4 Junie Gewortel in God Gesamentlike diens           19:00 Wonderboom

Woe 5 Junie Gedryf deur die liefde Gesamentlike diens   10:00 Wonderboom
Woe 5 Junie Gedryf deur die liefde Gesamentlike diens   19:00 Wonderboom

Do 6 Junie Gefokus op Christus    Gesamentlike diens  10:00 Wonderboom
Do 6 Junie Gefokus op Christus    Gesamentlike diens  19:00 Wonderboom

So 9 Junie Pinksterfees: Vier en leef die vorming deur die Gees! Pinksterfees in elke gemeente soos die gemeente self dit inrig met oggend en aanddienste soos normaal.

Musiekbegeleiding:

Tydens die gesamentlike oggendgeleenthede d.i. Ma – Do om 10:00, hanteer die orrelis van Wonderboom die begeleiding.

Tydens die gesamentlike aandgeleenthede d.i. om 18:00 op 2 Junie en Ma – Do om 19:00, hanteer onderskeie musiekbegeleidingsgroepe die begeleiding: Die rooster lyk soos volg: Sondagaand 2 Junie: Wonderboom, Maandag 3 Junie Magalieskruin, Dinsdag 4 Junie Overkruin, Woensdag 5 Junie Doornpoort en Donderdag 6 Junie Montana.

Riglyne vir begeleiding is dat dit moet aanpas by die tema en liedere behels wat oor die algemeen bekend is t.w.v. meelewing. Die gasprediker sal ook dalk een of twee versoeke in dié verband hê. Reëling t.o.v. die klankstelsel, ens. Kan met Wonderboom getref word.

Befondsing:

Daar word tydens elke gesamentlike byeenkoms kollekte opgeneem, wat aangewend gaan word om die kostes van die Pinkster te dek. Elke gemeente betaal ssm R6000 in die gasheer-gemeente se rekening in en na die Pinkster word inkomste en uitgawes gekonsolideer en sal daar of terugbetalings aan gemeentes gemaak word, of indien daar verdere onkoste is, verhalings.

Die rekeningbesonderhede vir die inbetalings is:

NG Gemeente Wonderboom
ABSA Tjekrekening
Reknr: 526 015 1136
Tak: Sinoville 336945
of takkode: 632005
Verwysing Pinkster 19 Naam van Gemeente

Ander reëlings sal met die loop van die tyd bevestig word. Plaas relevante inligting asseblief in julle kerkblaadjies en op Powerpoint. Ek sluit ok ‘n Powerpoint in. Kom ons bid om die Here se seën in hierdie Pinkstertyd! Kontak my gerus (082 890 8820 of neliussteyn@gmail.com) indien jy enige navrae het.

Sien saam met jou uit na ‘n geseënde Pinkstertyd!


Dr. Nelius Steyn
(Voorsitter Ringskommissie – Ring van Wonderboom)