Na aanleiding van die Staat se aankondiging dat kerke, onderhewig aan sekere voorwaardes weer eredienste mag hou tydens vlak 3 van die Inperking (Lockdown), het die kerkraad by sy vergadering van 8 Junie 2020 besluit om indien moontlik, die eredienste vanaf 5 Julie 2020 “oop te maak” en die kerkterrein, geboue, protokolle en prosedures gedurende Junie 2020 gereed te maak daarvoor. Ons wil graag ook ‘n MENINGSOPNAME doen van hoeveel erediensgangers belang sou stel om eredienste onder die spesifieke omstandighede by te woon. Daar is spesifieke Staat-voorgeskrewe maatreëls wat nagekom moet word, en ons sal almal medeverantwoordelikheid hiervoor moet aanvaar.

Om egter ‘n besluit te kan neem om ‘n erediens by te woon al dan nie, moet u bewus wees van die protokolle en maatreëls wat vereis word deur die Staatskoerant (28 Mei 2020 no. 43365) en waaraan ons as gemeente moet voldoen. Ons wil graag met die grootste verantwoordelikheid optree, en ook van u as gemeente gesamentlike en gedeelde verantwoordelikheid vra ten opsigte van die voldoening aan hierdie protokolle en vereistes. Dit is vreemde tye waarin ons leef, maar ons moet mekaar beskerm.
Neem kennis van die volgende en laat weet die kerkkantoor of u belangstel om eredienste by te woon. U kan die kerkkantoor laat weet per telefoon, sms, whatsapp (082 829 2062) of e-pos (ngwonderboom@gmail.com) voor of op Vrydag 26 Junie 2020.

Met die oog op die moontlike heropening van eredienste in die kerkgebou word 'n TAAKSPAN saamgestel wat opleiding ontvang om die erediens-vereistes te kan toepas soos vereis in die Staatskoerant. Ons nooi u ook graag uit om hierin te kom help as u sou belangstel om deel van so ‘n taakspan te wees, of as helpers op te tree tydens (of voor of na) erediens byeenkomste. Stel ook die kerkkantoor hiervan in kennis
indien u hiermee wil behulpsaam wees.

Wanneer eredienste weer in die kerkgebou hervat word tydens vlak 3 van Inperking sal dit nodig wees om 'n bespreking vooraf by die kerkkantoor te maak (082 829 2062 of ngwonderboom@gmail.com) voor of op die Donderdag wat die erediens voorafgaan. Dit kan telefonies, of per Whatsapp, SMS of epos gedoen word. Die rede is dat slegs 50 persone toegelaat word vir sodanige erediens-bywoning. Daar sal dadelik aan u bevestig word of u die erediens kan bywoon, en of dit reeds vol bespreek is. Die doel is om u vooraf in kennis te stel dat die erediens (of eredienste indien daar meer as een sou wees) vol is en u nie weggewys word wanneer u Sondag opdaag en wil registreer nie. Na aanleiding van u as gemeente se reaksie sal besluit word of daar een/twee eredienste gehou sal word. Meerdere eredienste sou met ‘n tussenpose van ‘n uur kon geskied.

Ons bevestig dat die volgende maatreëls, in lyn met die Staat se voorwaardes, van toepassing sal wees ten opsigte van eredienste wat tydens vlak 3 van inperking in die kerkgebou gehou gaan word:

 1. Die dra van maskers sal vereis word wanneer u die terrein en kerkgebou betree.
 2. Motorwagte sal vir u ‘n aanduiding gee waar om te parkeer.
 3. Elke erediensganger sal aanmeld by ‘n registrasie tafel. U naam en besonderhede sal reeds, na u bespreking gedurende die week om die erediens by te woon, op die lys wees.
 4. Tydens registrasie sal seker gemaak word dat u ‘n masker dra. U temperatuur sal gemeet word en aangeteken word, en u hande sal behoorlik ontsmet (gesaniteer) word. Indien u temperatuur aanvanklik te hoog is, sal dit weer na ‘n afkoeltydperk van 5 minute, geneem word. Sosiale afstand sal onder alle omstandighede gehandhaaf word. ‘n Kort vraelys sal aan u gestel word in terme van die simptome wat met Covid geassosieer word. Indien u enige COVID-19 simptome of ‘n hoë koors (38+) vertoon sal u vriendelik versoek word om terug te keer huis toe en met ‘n dokter in aanraking te kom, u simptome dop te hou of in selfisolasie te gaan.
 5. Na registrasie sal u toegelaat word tot die kerkgebou, waar banke en sitplekke aangedui word waar u kan sit, om steeds sosiale afstand van minstens 1.5 meter te kan handhaaf. Egpare en gesinne kan in dieselfde bank sit, maar steeds met die handhawing van sosiale afstand.
 6. Enige Fisiese kontak (drukkies, handdrukke, ens.) met ander lidmate moet vermy word.
 7. In die erediens mag ongelukkig nie gesing word nie en maskers moet steeds gedra word. Solo’s kan wel gesing word, of ander musiek kan gebruik word voor of tydens die diens.
 8. Offergawes word nie opgeneem nie maar by die deur in sakkies geplaas. Daar sal ook ‘n houer vir die motorwagte wees.
 9. Slegs een ingang, die wes-ingang van die kerkgebou, sal gebruik word vir toegang tot die erediens.
 10. Telkens nadat 'n persoon die kleedkamer besoek het, sal 'n persoon aan diens die kleedkamer saniteer.
 11. Die kerkgebou word voor en na eredienste gesaniteer volgens voorgeskrewe vereistes.
 12. Die sakramente van doop en nagmaal word nie onder die huidige maatreëls bedien nie.
 13. Alle dienste word steeds elektronies gelaai soos dit tans geskied. Ons oorweeg die “Stream” opsie = direkte uitsaai, indien ons internet-verbinding dit kan hanteer.
 14. Daar sal nie na die diens koffie, tee en verversings beskikbaar wees nie, wat impliseer dat ons direk na die erediens verdaag.

Alle persone, maar veral persone bo 60 en persone met ander risikofaktore, moet op eie risiko en verantwoordelikheid besluit of hulle eredienste wil bywoon of nie. In die lig hiervan wil die kerkraad die gemeente se begrip vra t.o.v. elke individu en elke individu se besluit aangaande bywoning. Ons keuses dui nie op ‘n positiewe of negatiewe gesindheid by mense nie, en daarom gaan ons nie die een of die ander keuse veroordeel nie. Ons vra u grootste begrip, en samewerking, en veral voorbidding vir die ongekende omstandighede wat ons moet hanteer en mee moet saamleef.

Dankie vir u aandag en reaksie. Laat weet ons asb. voor/op Vrydag 26 Junie 2020 of u belang sal stel om eredienste by te woon tydens vlak 3 van inperking en hou aan bid dat die Here ook sy wil hiermee sal laat geskied!