Lief en leed. Deel met mekaar julle lief en leed ter wille van ondersteuning en voorbidding.

Ingenooi in God se rus en tyd. Raak doelbewus rustig in God se teenwoordigheid. Lees Hebreërs 11:27 tot 12:3 saam deur. Hierdie gedeelte vertel van wonders wat gebeur het deur mense se geloof in God! Kyk na die voorbeelde van geloof wat hier genoem word. MAAR, hierdie gedeelte vertel ook van ander mense wat ter wille van hulle geloof baie ontberings deurstaan het, SONDER om die beloofde vrug daarvan in hierdie wêreld te ontvang! Gesels daaroor dat God van ons geloof in Hom vra, ten spyte van ons omstandighede en uitsigloosheid.

Luister nou weer na God se Woord. Lees weer Hebreërs 11:27 tot 12:3 saam deur. Vers 27 vertel van Moses wat volhardend geglo het. Vers 29 sluit nou aan by 27-28 en vertel hoe die Israeliete hul vereenselwig met Moses se geloof, en dat hulle die onmoontlike aanpak bloot omdat hulle glo wat God sê! Verse 32-38 oorspan ‘n tydperk van meer as 1000 jaar van die Rigters tydperk tot die Makkabeër tydperk. Dit word in twee dele ingedeel: In verse 32 tot 35 het die geloofshelde elke keer iets positiefs bereik. In verse 36-38 word gesê dat “Ander weer….” lyk of hulle net verloor, en niks bereik met hulle geloof nie. MAAR dit is JUIS met hierdie tweede deel wat die Hebreër skrywer vir die gemeente wil wys dat geloof nie altyd, menslik gesproke, op die positiewe en op oorwinnings uitloop in hul huidige konteks nie. Geloof beteken ook om God in moeilike-uitsiglose situasies te vertrou, en juis daarin aan Hom vas te hou! Dit is wat hierdie mense in ons teksgedeelte gedoen het. Hulle het aan God se toekoms vir hulle vasgehou! Geloof behaal nie altyd “kort termyn” resultate nie. Die Hebreër gemeente moet in hulle swaarkry ook lang termyn dink! Hulle moet hulle oë gevestig hou op Jesus wat die geloof in hulle begin het, wat hul geloof sal ondersteun, en wat hul geloof sal laat klaarmaak. Dit is juis hierby wat 12:1-3 aansluit. Die meestervoorbeeld van volhardende geloof word nou bespreek, die geloof van Jesus. Lees weer vers 3. Ons moet nou juis Jesus voor oë hou, wat so ‘n vyandige optrede teen Hom verdra het. Juis dan sal ons nie geestelik moeg word en uitsak nie! Met die atleet-beeld wil die teks klem lê op enduit volharding, ywer, vasbyt, en doelgerigtheid om klaar te maak. Jesus het klaargemaak omdat Hy ‘n geloofsvisie gehad het! Die gemeente moet weet, soos met Jesus, is die swaarkry en stryd draaglik indien jy jou geloofsvisie behou, indien jy jou oog op Hom gevestig hou. Hy sal dit wat Hy in jou begin het klaarmaak! Verseker! Hy is die Begin en Voleinder van jou geloof! Glo en leef dit onwrikbaar!

Luister na mekaar en die wêreld. Hoe sou mense reageer op ‘n mediaberig met die woorde: “Omdat hy/sy geglo het, het……”? Gesels daaroor. Gesels oor hoe ons uiters moeilike omstandighede hanteer. Hoe laat ons toe dat twyfel ons beïnvloed? Vertel mekaar van kere waar jul God se seën beleef het, in terme van geloofsvolharding.

Luister weer na die Woord. Lees weer Hebreers 12:1-3. Praat saam oor hoe ons die geloofswedloop moet hardloop, juis wanneer ons in baie moeilike omstandighede is. Wat is die uiteindelike eindpunt van die wedloop? God se eer is ons uiteindelike einddoel.

Fokus op wat God vir jou wil doen. God is deurgaans teenwoordig in jou lewe, ongeag die omstandighede. God wil jou laat besef dat volharding in jou geloof absoluut die moeite werd is!

Antwoord met jou lewe. Bid saam vir geloofsvolharding. Dank die Here vir die beloning. Getuig teenoor ander mense van God se teenwoordigheid en getrouheid!