1. Lief en leed -Deel met mekaar julle lief en leed en wat jou Sondag met die eredienste getref het.

2. Ingenooi in God se rus en tyd – God is nie net die Een wat altyd by jou is nie, maar die Een wat nog altyd met jou besig was en tot in ewigheid sal wees! Van voor geboorte tot na jou dood is en bly Hy jou God. Daarom kan die Psalmdigter in Psalm 71:5+6 bely “U, Here, U is my hoop, op U, Here, het ek van jongs af vertrou. U is my hulp van my geboorte af, reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm. U loof ek gedurigdeur.” Raak nou rustig voor die Here en dink in stilte na oor wat dit beteken – dat Hy jou hoop en hulp is wat ‘n ewige pad met jou loop. Loof Hom daarvoor!

3. Luister na God se Woord - Lees Hebreërs 12:18-29 eers in stilte deur. Vra iemand nou om dit hardop vir die groep voor te lees. Waaroor gaan dit hier? Ons lees o.a. van God se onwankelbare koninkryk, van die dankbaarheid waarmee ons daaraan deel het en God wat ‘n verterende vuur is.

4. Luister na mekaar en die wêreld – In Psalm 71:1-6 is dit duidelik dat God ons versorg en ons op Hom, ons Rots kan staatmaak. 25 Augustus is barmhartigheidsondag, en daarom dink ons in hierdie week nie net na oor hoe God ons versorg nie, maar ook hoe ons mekaar en ander versorg! In Lukas 13:10-17 lees ons hoe Jesus ‘n gebreklike vrou op die Sabbatdag genees, teen die streng wette en wetsonderhouding van die Fariseërs in. Hy het hierdie vrou se nood raakgesien en haar gehelp. Watse nood sien jy rondom jou raak en hoe kan ons ander tot hulp wees? Gesels oor die nood en behoeftes van die gemeenskap en jou geliefdes? Wat dink jy het mense nodig? Gesels dan ook oor maniere om ander te kan help. Die Here vra nie van ons wat ons nie het nie, maar wat maak ons met dit wat ons het? En dit is nie net geld of materiële dinge nie, maar dinge soos medemenslikheid, deernis, advies, kundigheid, tyd en energie.

5. Luister nou weer na die Woord - Lees weer Hebreërs 12:18-29. In die gedeelte gaan dit oor ‘n nuwe bedeling en ‘n nuwe verbond. ‘n Verbond van genade! ‘n Verbond is ‘n ooreenkoms tussen God en mens. In die Ou Verbond (Ou bedeling waarvan ons veral in die Ou Testament lees) het God Homself konkreet deur natuurverskynsels aan mense openbaar as die Heilige en Almagtige God. Die besef van mense se onheiligheid het hulle dan laat wegdeins van angs en vrees vir God se oordeel. In die Nuwe bedeling is God steeds die heilige en almagtige God (‘n verterende vuur), maar openbaar Hy Hom ook in genade deur sy Seun Jesus Christus – die Middelaar van die Nuwe Verbond! Sy bloed reinig ons van alle sonde en skuld! Ons is besprinkel met bloedspatsels van genade! Besprinkeling is die teken van reiniging en heiliging – en ek en jy is skoongewas deur Jesus se genade! Dit is o.a. wat ons in die nagmaal (én doop) vier! Dat ons nie bang hoef te wees vir God se regspraak en oordeel (verterende vuur) nie, maar voor Hom kan staan uit genade!

6. Fokus op wat God doen – Sê vir God dankie dat Hy die pad na Hom vir ons oopgemaak het, en ons die bloedspatsels van genade kan beleef. Die bloed van Jesus, die Middelaar van die nuwe verbond, gee aan ons die vrymoedigheid om voor God te mag staan, sonder vrees en bewing. Waar Abel (wat deur Kain vermoor is) se bloed geroep het om geregtigheid en vergelding, roep Jesus se bloed om genade en vergifnis!

7. Antwoord met ons lewe - Word dan nou stil voor die Here en aanvaar opnuut die vergifnis, reiniging en heiliging wat Jesus deur sy bloed bewerk het. Sê vir Hom dankie vir die nagmaal wat ons kan vier wat ons daaraan herinner, en vra Hom dat ons so aangeraak en geheilig sal wees deur sy Gees, dat ons ons medemens en medegelowiges ook behulpsaam en genadig sal wees op alle maniere wat ons kan!

8. Bid nou saam

  • Dank God vir die vrymoedigheid en vryspraak wat Hy deur Jesus se offer aan ons gee!
  • Sê vir Hom dankie vir sy bloedspatsels van genade! Ons vier dit met die sakramente – dit is geloofsversterkende simbole – die nagmaal en doop – waarmee Hy ons hieraan herinner.
  • Dank God vir sy sorg en dat Hy ons van jongs af bewaar, leer en versorg.
  • Bely en erken God as jou hulp en jou hoop, onder alle omstandighede!
  • Bid dat ons deel van God se versorging van ‘n stukkende wêreld sal wees.
  • Vra die Here dat Hy ons geestesoë sal oopmaak sodat ons die geleenthede om mense in nood te help, sal raaksien en benut, selfs teen sosiale konvensie in.