1. Lief en leed - Deel met mekaar julle lief en leed asook wat jou Sondag getref het.

 2. Ingenooi in God se rus en tyd – Wanneer ons stil word voor God, is dit nie om God te nooi om by ons te wees nie, maar die erkenning dat ons in God se teenwoordigheid is! Hy is klaar hier! Hy nooi ons in sy teenwoordigheid in. Ons leef elke oomblik in sy teenwoordigheid! Word stil voor Hom en dank God dat jy die vrymoedigheid mag hê om in God se teenwoordigheid te wees.

 3. Luister na God se Woord – Lees 2 Korintiërs 12:1-10 (9) eers in stilte deur. Laat iemand dit nou hardop vir die groep voorlees. Waaroor gaan dit hier? Van wie dink julle praat Paulus?

4. Luister na mekaar en die wêreld – Die Here het ons in die Week van Gebed geseën met sy genade wat vir alle mense daar is. God het dit van die begin af  aan die mensdom bewys en dit in die Here Jesus Christus voleindig. Sy genade impliseer genadetyd. Dat Hy nie die onkruid op die land uitskoffel nie, maar eers aan die einde - met oestyd (wederkoms) die koring van die kaf sal skei. Niks is ook vir Hom onmoontlik nie en Hy verander onkruid (dowwe koring) in koring wat vrug dra. ‘n Mens antwoord op God se genade deur dit met geloof vas te gryp en absoluut op God te vertrou. Dit lei tot gehoorsaamheid, dankbaarheid, heiligheid en diensbaarheid met die gesindheid van nederigheid, blymoedigheid en liefde. God seën ons elke dag met sy versorging, met verlossing in ons Here Jesus Christus en met die leiding, troos en vrede deur sy Heilige Gees – in kort: met sy genade!

 5. Luister nou weer na die Woord – Dink nou na oor 2 Korintiërs 12:1-10. Die gedeelte praat oor Paulus se belewenisse in sy ontmoeting met God; wonderlike en onverstaanbare belewenisse. Maar die gedeelte praat ook oor die doring in Paulus se vlees. Wat dit was, weet ons nie. Dit was iets (of iemand) waarmee Paulus geworstel het. Iets wat hom gehinder het en gestrem het in sy geestelike lewe. Hy beskryf dit selfs as ‘n “boodskapper van Satan”, wat iets sê van die negatiewe lig waarmee hy hierdie “doring” gesien het. Dink kon siekte (blindheid), sy gewete wat hom aankla oor hy mense laat vermoor het, sy huweliksverhouding, iets uit sy verlede wat by hom spook, hartseer oor ‘n afgestorwe geliefde of selfs ‘n verkeerde oriëntasie ten opsigte van geslag gewees het. Daarom worstel hy met die Here en buig in gebed voor Hom en vra dat Hy, vir Wie niks onmoontlik is nie, die doring sal verwyder. Hy smeek die Here om hom te verlos van hierdie pyn of stremming in sy lewe!

 6. Fokus op wat God doen – En dan antwoord God hom: “My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is.” Dit is asof God vir hom sê: “Dit is nie die bose wat hierdie in jou lewe bewerk nie, maar Ek wat dit toelaat en gebruik in jou lewe”. O.a. weerhou dit Paulus daarvan dat hy nie geestelik hoogmoedig sou word nie. En God gee aan hom die versekering en belofte: “My genade is vir jou genoeg! En as jy jou swakheid besef en erken en op My vertrou, kom my krag en genade juis tot werking in jou lewe.”

 7. Antwoord met ons lewe – Waarmee worstel jy? Wat/wie is die doring in jou vlees. Wat is daar waarmee jy sukkel om vrede te maak? Of watter hartseer wat jy worstel om te dra? Watter skuldgevoelens of verslawing is in jou lewe? Of bitterheid of selfverwyt? Watter gemis en verlange? Wat maak nie vir jou sin nie, en dreig om jou onder te kry? God verseker jou dat sy genade ook vir jou genoeg is, ook in tye van swaarkry, worsteling en seer, en dat sy krag juis in jou swakheid volbring word!

 8. Bid nou saam – Kom ons buig dan voor God en erken ons absolute afhanklikheid van Hom ten spyte van ons swakheid. En dan gaan leef ons uit sy genade wat ons weet vir ons voldoende sal wees! Dit is sy belofte: Sy genade is vir jou genoeg! Laat die almag, genade en teenwoordigheid van Jesus Christus dan jou beskutting wees!