1. LIEF EN LEED:

Deel julle lief en leed met mekaar, met die oog op gebed en die bemoediging van mekaar.

 

2. INGENOOI IN GOD SE RUS EN TYD:

Raak doelbewus rustig in God se teenwoordigheid. Ervaar die saamwees van sy teenwoordigheid, en bid saam dat julle sy stem uit die Woord sal hoor.

 

3. LUISTER NA GOD SE WOORD:

Lees Johannes 17:6-20 in stilte. Dit is deel van Jesus se Hoë-priesterlike gebed vir sy dissipels. Let op na die baie kere wat die begrip woord of woorde ter sprake kom.

 

4. LUISTER NA MEKAAR EN DIE WêRELD:

Deel met mekaar watter rol God se Woord in julle lewe speel. Wat maak God se Woord anders as ander boeke of woorde oor God anders as ander woorde? Praat dan ook oor hoe julle God se Woord aan die werk sien in die samelewing. Het die Bybel nog ‘n plek en ‘n funksie in ons gemeenskap en in die tyd waarin ons lewe?

 

5. LUISTER NOU WEER NA GOD SE WOORD:

Kyk nou weer na Johannes 17:6-20. Probeer al die plekke raak lees wat iets te doen het met God se Woord of God se woorde. Jy sal agterkom dat dit ‘n  sentrale tema van hierdie skrifgedeelte is. God se Woord/e gaan nie net oor die Bybel (die OT en NT) nie, maar ook oor woorde van God en woorde oor God.

 

In vers 6 lees ons dat Jesus sê dat die dissipels God se word ter harte geneem het. Dit gaan oor die woord van God in die OT en dit wat Jesus met hulle gedeel het. Die woorde wat Hy met hulle gedeel het. In vers 8 praat Hy van die woorde wat die Vader Hom gegee het, wat Hy aan hulle gegee het. En die woorde het lewe en geloof gebring. In vers 14 bevestig Hy dat Hy sy Woord aan hulle gegee het en in vers 17 dat die Woord van God die waarheid is. En dan bid Jesus in vers 20 ook vir die mense wat deur die woorde van die dissipels nog tot geloof in Hom sal kom – waarvan ek en jy terloops ook deel is!

 

6. FOKUS OP WAT GOD DOEN:

God gee aan ons sy Woord en woorde – sy Woord is die waarheid en bring lewe! As jy Johannes 6:68 hiermee saam lees, sien jy dat net God die Woord/e het wat lewe gee! Hy skenk aan ons sy lewende Woord en praat gemeenskaplik en persoonlik met elkeen van ons. Deur die Bybel praat God met ons en is die Heilige Gees met ons besig. Ons antwoord Hom natuurlik met gebed, geloof en gehoorsaamheid; met ons hele lewe!

 

7. ANTWOORD MET JOU LEWE:

Ons het die voorreg om God se word en woorde te hoor, daarna te luister en dit te deel. Daarom ook die verantwoordelikheid om daaruit te lewe en te getuig!

 

8. BID NOU SAAM!

Kom ons sê vir God dankie vir sy Woord/e en wy onsself aan Hom toe met die voorneme om meer tyd met sy Woord te spandeer en ernstiger na sy Woord te luister en Hom te gehoorsaam! God se Woord sal ewig staan, soos die Oorwinningslied getuig! Vra ook vir die Here dat ander mense Hom ook in en deur ons woorde sal ontmoet en tot geloof in Hom sal kom! Dat Hy vir ons die vrymoedigheid sal gee om te getuig!