1. LIEF EN LEED. Deel lief en leed met mekaar uit jul eie lewens.

2. INGENOOI IN GOD SE RUS EN TYD. God is die enigste Een in wie ons krag kan vind. Waarlik innerlike krag. Om in sy teenwoordigheid te kom, en ons oop te maak om sy krag te ontvang, vra dat ons aan sy voete kom sit in sy tyd en sy rus, wat Hy ons mee wil seën. Raak rustig en ontvanklik in sy teenwoordigheid.

3. LUISTER NA GOD SE WOORD. Lees die gebed van Paulus vir die Efesiërs in EFESIëRS 3:14-21. Deel met mekaar wat jou met die eerste oogopslag in jou hart raak. Gesels veral oor wat jy onder vers 16 se gebed verstaan.

4. LUISTER NA MEKAAR EN DIE WêRELD. Hoekom ervaar ons so min innerlike krag in ons daaglikse lewens? Hoekom gebeur dit so maklik dat dit voel of ons batterye pap is? Waar, na jou mening, wil die wêreld hê moet ons ons innerlike krag kry? Wat bied die wêreld aan in terme van innerlike krag?

5. LUISTER NOU WEER NA DIE WOORD. Lees weer EFESIëRS 3:14-21. Wanneer Paulus begeer dat die Efesiërs innelik sterk moet word, dan bid hy vir hulle! Wat sê dit oor die Bron van krag en hoe om dit te kry? Ons moet daarvoor bid, en dit vir onsself toe-eien! Handelinge 19 vertel dat hierdie gemeente onder baie moeilike omstandighede geleef het. Hulle ervaar groot opstand teen in Efese. Daarom bid Paulus so treffend vir hulle. Ons het die krag van God nodig teen die suigkrag van hierdie wêreld. Dit raak jou verhouding met God, en alles wat daardeur geraak word. Allesinsluitend. Daar is nie sekere dinge wat jy in eie krag moet aanpak, en ander dinge in God se krag nie! Om innerlik sterk te word in God se krag, is die krag wat jy nodig het om God se wil te doen! Jy kan maklik in jou eie krag jou eie wil doen….jou innerlike krag bepaal jou lewe. Lees Spreuke 4:23. VRAAG IS NOU: hoe vind hierdie innerlike versterking plaas? God doen dit! Hy doen dit deur die Heilige Gees. Hoe sê vers 16, hoe doen Hy dit? Uit die rykdom van sy heerlikheid! God wil dit deurentyd doen. Dit is nie ‘n eenmalige daad nie. Deur die Heilige Gees wat in ons woon, is God se krag deurlopend beskikbaar, en moet ons daarvoor bly bid, en dit ontvanklik ontvang! Let op die krag van die Gees in ons in 1 Johannes 4:4. Lees dit! Hierdie krag is so sterk want dit kom uit die rykdom van God se heerlikheid – vers 16. Daar is geen perke aan hierdie krag nie! Lees weer EFESIëRS 1:19-20. Dit is die krag van God in ons, om ons innerlik sterk te maak! Bid daarvoor, en neem dit ontvanklik van Hom in ontvangs!

6. FOKUS OP WAT GOD DOEN. Kry uit hierdie gebed van Paulus fokus op God se krag, en wat Hy kan en wil doen, in en deur jou lewe. Ons sê so maklik die woorde van Filippense 4:13. Lees dit nou weer ‘n keer. VRAAG IS: gebruik ons dit as ‘n oorlewingsversie, of leef ons regtig uit God se krag wat ons innerlik sterk maak? GESELS DAAROOR. Ons moet bid dat dit waarlik ‘n oorwinningsvers sal wees, en nie ‘n oorlewingsvers nie. Oorwinningswaarheid !

7. ANTWOORD MET ONS LEWE. Vers 20 sê dat God se krag wat in ons werk, oneindig meer is as wat ons bid of dink…. Hoe moet hierdie wete ons GEBEDE en ons LEWENS verander? Hoe moet ons, in die lig hiervan, optree in selfs die heel moeilikste omstandighede?8. BID NOU SAAM. Verpersoonlik Paulus se gebed en bid dit saam vir “ons”. Deel ook met mekaar waarvoor julle nog sal wil bid. Gebruik ook die gebedsbrief as riglyn.

9. Maak net weer seker van omgeegroep diensbeurte.