Leraar Ds Nelius Steyn neliussteyn@gmail.com
082 890 8820
 Deeltydse leraar Ds Erika van Tonder
Militêre Kapelaan

083 641 6897
boshoff.el@gmail.com

Gemeentejaar student Ashton van Niekerk

071 523 4397
prysdieheer@gmail.com

Kerkkantoor koördineerder en Koster
Ninette Barnard 012 567 3631
082 829 2062
ngwonderboom@gmail.com
Terreinbesuurder Johann Pfeil 012 567 3631
076 240 9846
ngwonderboom@gmail.com
Leierkategeet: Juniors Elize Steyn 061 234 5750
Leierkategeet: Seniors Nelius Steyn 082 890 8820
Belydenisgroep Nelius Steyn neliussteyn@gmail.com
082 890 8820

Maatskaplike werkers

CMR Kantoor Wonderboom 012 567 4551
of
012 567 3016
Gedenkmuur Kerkkantoor

012 567 3631

Gebedsbrief en
Gemeentenuus

Kerkkantoor

012 567 3631
of
082 829 2062
Posadres

Ned. Geref. Gemeente Wonderboom
Posbus 13602
Sinoville
0129

Kerkgebou:

Hoewe 70
H/v Parseley- & Rosemarylaan
Annlin

Bankbesonderhede:

NG Gemeente WonderboomABSA
Tjekrekening
Sinnoville Tak: 336945
Rek: 5260151136