Leraars Ds Ernest Horn

emhorn@telkomsa.net
012 567 2396 of
083 660 5644

  Ds Nelius Steyn

neliussteyn@gmail.com
012 567 7039 of
082 890 8820

Deeltydse leraar
Ds Erika van Tonder
Militêre Kapelaan

083 641 6897
012 314 0728
boshoff.el@gmail.com

Kerkkantoor koördineerder en Koster
Ninette Barnard 012 567 3631
082 829 2062
ngwonderboom@gmail.com
Orrelis: Oggenddiens
Eleanor Botha 082 880 8346
Leierkategeet: Juniors Elize Steyn 061 234 5750
Leierkategeet: Seniors Nelius Steyn 082 890 8820
Belydenisgroep Ernest Horn emhorn@telkomsa.net
012 567 2396 of
083 660 5644

Maatskaplike werkers

CMR Kantoor Wonderboom 012 567 4551 of 012 567 3016
Gedenkmuur Kerkkantoor

012 567 3631

Gebedsbrief en
Gemeentenuus

Kerkkantoor

012 567 3631
of
082 829 2062
Posadres

Ned. Geref. Gemeente Wonderboom
Posbus 13602
Sinoville
0129

Kerkgebou:

Hoewe 70
H/v Parseley- & Rosemarylaan
Annlin

Bankbesonderhede:

NG Gemeente WonderboomABSA
Tjekrekening
Sinnoville Tak: 336945
Rek: 5260151136