Ons gemeente het nie ouderlinge of diakens nie.
Die werk van die Here word opgedeel tussen taakgroepe.
Elke taakgroep is bemoei met 'n sekere werk in die Koninkryk, en bestuur homself, maar funksioneer onder die gesag van die kerkraad, wat onder die gesag van Christus funksioneer.
Die leiers van die verskillende taakgroepe dien in die kerkraad.

Taakgroepe vergader eenmal per jaar, (soos in die gemeenteprogram aangedui), en gee dan verslag aan die kerkraad wat ook eenmal per kwartaal vergader.

Die Bybel gee ons die opdeag om mekaar en die Here te dien met ons talente (1Pet 4:10).
Deur by 'n taakgroep aan te sluit, kan jy jou talente in diens van die Here en die gemeente plaas.

Onderaan is 'n lys van die verskeie taakgroepe, met 'n verduideliking van wat hulle doen en hoe jy betrokke kan raak.


Die Uitreiktaakgroep

Wat doen ons?

Die Uitreiktaakgroep fokus op Christus se opdrag om aan die hele wêreld die evangelie te verkondig.

Ons rus mense toe vir hierdie taak met spesifieke kursusse.
Ons reël elke jaar uitreike na Madagaskar en Mosambiek, soos in die gebedsbrief aangekondig.
Ons doen evangelisasie-toerusting in Madagaskar en gewoonlik het ons ’n werkerskamp in Mosambiek by Volta a Biblia in Macia.
Enigeen is welkom om saam op hierdie uitreike te gaan.
Ons versprei ook Bybels in Mosambiek en Madagaskar met hierdie uitreike.

Verder versprei ons Bybels in die groter Pretoria omgewing deur die Bybelwa, veral ook met Paasnaweke op die pad na die Noorde, en deur die Bybelgenootskap.

In ons eie omgewing is ons betrokke by Moot-Care waar ons mense op straat bereik met die evangelie.
Ons lewer ook ’n bydrae tot kinderevangelisasie by Petra- Kollege naby Witrivier.

Tans is ons gemeente ook betrokke by die Nehemia-bediening en opleiding van geestelike leiers in Afrika.
Hier maak ons ’n groot bydrae om die Nehemia-materiaal in Tsonga te vertaal vir gebruik in Mosambiek en verder.

Ons lei ook graag die gemeente in die groei in ’n aktiewe gebedslewe deur ons gebedskoördineerder,
sowel as geestelike groei deur ons Mediasentrum se verspreiding van geestelike literatuur.

Hoe kan jy help?

Liefde vir die Evangelie en mense sowel as kommunikasievaardighede word deur hierdie taakgroep benut.

Jy kan regtig prakties en aktief by enige van hierdie aktiwiteite inskakel.

Kontak

Kontak met Ds Ernest (012 567 2396) of epos emhorn@telkomsa.net
of met Paul/Daleen Heymans by 082 824 5464 of epos heymansp430@gmail.com
.


Die Eiendomtaakgroep

Wat doen ons?

Die Here word net soveel gedien met die onderhoud van geboue en die kerkterrein as met ander take.
Dink byvoorbeeld aan die hervorming van Josia, aan Nehemia en die herstel van die muur, Esra en die herstel van die Tempel, ens.

Die bestuur, onderhoud en benutting van die gemeente se geboue, terrein en ander toerusting is die Eiendomtaakgroep se verantwoordelikheid.
Hierdie taakgroep doen groot moeite met die instandhouding van die gemeente se eiendom. 
Die koster en terreinpersoneel onderhou ook die terrein en tuine.

Hoe kan jy help?

Hierin kan jy ons gerus help met jou tegniese kennis, of deur sommer net jou hande te kom aanbied vir praktiese werk.
Enige werk wat aan die eiendom gedoen moet word, word gereeld in die gebedsbrief bekend gemaak.

Jy kan ook gerus 'n handjie bysit met die versorging van die terrein en tuine.

Kontak

Skakel gerus met Paul Heymans by 082 824 5464 of epos heymansp430@gmail.com
of die kerkkantoorkoördineerder Ninette Barnard (082 829 2062)
of die kerkkantoor (012 567 3631).


Die Eredienstaakgroep

Wat doen ons?

Elke Sondag vier ons die feit dat Jesus opgestaan het in die eredienste.
Die Eredienstaakgroep koördineer en beplan eredienste.
Ons reël ook die bediening van sakramente (die doop en die nagmaal) en die klank en dataprojeksie in eredienste.
Verder is ons verantwoordelik vir die CD-opnames van preke en die beskikbaarstelling daarvan.

Na elke erediens is daar ’n kuiergeleentheid in die binnehof, wat deur die taakgroep georganiseer en bedryf word.
Ons versier ook die kerkgebou en terrein met relevante simboliek vir elke geleentheid en volgens die kerkjaar.

Die Eredienstaakgroep poog om erediensgangers se belewenis van ’n ontmoeting met God te verbeter deur analise en beplanning. Indien jy hierby betrokke wil raak,

Hoe kan jy help?

Enige vaardighede met klank of rekenaars kan deur hierdie taakgroep gebruik word.

Jy kan ook met die beplanning en organisering van die eredienste,
of die uitvoering daarvan (Deur die bediening van sakramente, ens.)

Kontak

Skakel asseblief die voorsitter van die taakgroep Albert Truter (082 468 8647 of a_truter@absamail.co.za)

of een van die leraars
ds. Ernest Horn (083 660 5644),
dr. Nelius Steyn (072 196 9000)
ds. Erika Boshoff (083 641 6897).


Die Jeugtaakgroep

Wat doen ons?

Die Jeugtaakgroep beplan en koördineer die formele en informele jeugbediening in die gemeente.
Jongmense en kinders is vir die Here van kardinale belang en daarom vir ons as gemeente geweldig belangrik.
Ons dien die jeug dus in hulle eie idioom d.m.v. verhoudings en begelei hulle tot ’n persoonlike verhouding met Jesus Christus en verdere geloofsgroei.

Aan die formele kant hanteer die taakgroep die kategese in samewerking met die ouers.
Ons Kategese bestaan uit drie dele naamlik
die Junior Kategese (Gr. 0 – Gr.6),
die Senior Kategese (Gr. 7 – Gr. 10)
en die Belydenisgroep (Gr. 11).
Hierby is kategete, sekretaresses en leraars betrokke asook begeleiers by die belydenisgroep.

Volwasse kategete word op ’n persoonlike basis deur die leraars na gelang van elke spesifieke gelowige se behoefte hanteer.

Uitstappies en kampe is deel van die bediening.

Aan die informele kant is daar ’n kindergleuf tydens die oggenddiens,
by geleentheid kinderdienste
asook ’n hoërskool jeugaksie DEBEON.
Die jeugaksie se naam is gevorm na aanleiding van die twee rigters in die Bybel Debora en Gideon.
Debeon kom elke Vrydagaand byeen en hulle program word afgewissel deur kuier, uitreik en dienslewering binne en buite die gemeente.
Kampe en uitstappies word ook vir hulle gereël, o.a. die uitreik na Mosambiek se Bybelskool Volta a Biblia in Macia.

Die Jeugtaakgroep fokus egter nie net op kinders en jongmense nie, maar ook op jong getroudes en gesinsbou en daarom word huweliksvoorbereiding, huweliksverryking en gesinskampe beplan.
Ons poog verder om die jeug aan die res van die generasies en die gemeente aan die jeug te bind.

Hoe kan jy help?

Ouers of ander vrywilligers wat kan help met reëlings, kosmaak en vervoer is baie welkom om te kom help.

Kontak

Indien jy hierby betrokke wil wees, kan jy dr. Nelius Steyn (072 196 9000),
ds. Ernest Horn (083 660 5644),
Herman Rudolph (Senior Kategese 076 527 9616)
Ninette Barnard (082 829 2062) en
Celeste Truter (082 744 5705) by die Junior Kategese kontak.


Barmhartigheidtaakgroep

Wat doen ons?

Barmhartigheidsdiens is een van die belangrikste roepings van die kerk.
In ons gemeente word hierdie taak deur die Diens-van-Barmhartigheidtaakgroep gekoördineer.
In hierdie taakgroep beplan en bestuur ons die beplande en formele barmhartigheids-werk van die Gemeente.
Informeel word elke gelowige geroep om spontaan die hande en voete van ons Here Jesus te wees wat ander mense aanraak met sy liefde en deernis.

Ons fokus op die versorging van die bejaardes, siekes en noodlydendes.
Die Wonderboom Senior Aksie is ’n bediening van die taakgroep met ’n eie bestuur wat een maal per maand bymekaarkom, saam kuier en saam eet.
Daar is ook ’n groepwat siek lede bedien.

Verder bied die Diens-van-Barmhartigheidtaakgroep jaarliks ’n Aksie 60 Funksie aan waarheen bejaardes in die gemeente en gemeenskap genooi word.
Hier word hulle bederf met eetgoed, vermaak en geselskap.

Deur middel van die Omgee-mandjie en die Klerekas dra die gemeente met kos, klere en komberse by om mense in nood te help versorg.
’n Groep gelowiges sorteer en verpak elke Woensdag die kos en klere
en dan word dit op Woensdae aan mense verskaf wat vir hulp na die kerk kom.
Aan die einde van elke maand word kospakkies saamgestel en aan behoeftige gesinne in die gemeente en gemeenskap verskaf.
Daar is ook gelowiges uit die gemeente betrokke by gereelde of sporadiese kosgeeprojekte by skole of skuilings in ons omgewing.

Die Diens-van-Barmhartigheidstaakgroep is ook betrokke by die Jakaranda Kinderhuis, spesifiek Huis 17.
Kos, klere en ander noodsaaklikhede word vir Huis 17 ingesamel en ’n band met die kinders van die huis gesmee.
Byeenkomste, funksies, verjaarsdagvieringe en spesiale geleenthede word gereël en saam met die kinders geniet.
Omgeegroepe is ook hierby betrokke.

Afhangende van donasies wat inkom en die gemeente se finansiële posisie, help die Diens-van-Barmhartigheidstaakgroep per geleentheid mense waar nodig met basiese behoeftes.
Die taakgroep werk nou saam met die predikante en die kerkraad en die res van die gemeente, asook saam met die Gemeenskapsforum.

Hoe kan jy help?

Die belangrikste bydra wat jy kan gee is jou barmhartigheid - Luk 6:36:  "Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is.".
Word betrokke by enige van die bogenoemde aksies en toon empatie aan mense(Rom 12:15)

Jy kan ook help met die organisering en beplanning van verskillende aksies.

Kontak

Indien jy lid wil word van die Seniors Aksie, kan jy vir Mitzi du Toit (072 241 7115) kontak.

Vir meer inligting oor die Aksie 60 en hoe jy hierby betrokke kan wees, skakel gerus vir Hennie Erwee (082 553 9291 of hennierw@lantic.net).

Indien jy by die kos-en-klere-projek betrokke wil raak, kan jy vir Rene van Heerden (072 100 6114) skakel.

Indien jy by die kinderhuis-bediening wil inskakel, kan jy ons kinderhuis-verteenwoordiger Estie Wepener (084 554 4435 of estiew@mweb.co.za) kontak.


Die Finansiestaakgroep

Wat doen ons?

Baie van die take en aktiwiteite van die kerk het finansies nodig.
Die Finansiestaakgroep stel die jaarlikse begroting op en bestuur die gemeente se finansies in samewerking met die kerkkantoor.

Ons gee ook advies aan die kerkraad oor finansiële aangeleenthede.

Hoe kan jy help?

Indien jy vaardig is met geld, boekhou, begroot, ens, kan jou talente deur hierdie taakgroep benut word.

Kontak

Indien jy hiermee wkan help, word deel van hierdie taakgroep, kontak:

dr. Nelius Steyn (072 196 9000 of nelius@wonderboomngk.co.za)
of ons tesourier Herman Rudolph (076 527 9616)

 


Die Omgeegroeptaakgroep

Wat doen ons?

Die Omgeegroeptaakgroep hanteer die administrasie van die omgeegroepe, rus die leiers toe met nodige vaardighede en kennis en brei omgeegroepe uit.
Ons moedig jou aan om by ’n omgeegroep of ’n A-span in te skakel of selfs ’n een te begin. 

Hoe kan jy help?

Organiserings- en kommuniksaie-vaardighede sal goed deur hierdie taakgroep benut kan word.

Kontak

Skakel dr. Nelius Steyn (072 196 9000 of nelius@wonderboomngk.co.za)
of Albert Truter (082 468 8647)
of Elna Gresse (083 270 8358) t.o.v. omgeegroepe
en Pepsi Wepener (084 602 7044 of pepsiw@mweb.co.za) t.o.v. A-spanne.


Die Personeeltaakgroep

Wat doen ons?

Naas die taakgroepe en omgeegroepe het ons besoldigde personeel waarmee ons ons Godgegewe take verrig.
Die Personeeltaakgroep sien om na alle sake wat die personeel en die gemeente raak.
Ons vergewis ons van toepaslike arbeidswetgewing, bepalings van die Kerkorde en algemene menslike hulpbron-bestuurspraktyke.

Ons behartig ook die onderhandelinge met die personeel namens die werkgewer (gemeente) t.o.v. diens-ooreenkomste, vergoeding, ens.

Hoe kan jy help?

Kommunikasie- en mensevaardighede sal goed deur hierdie taakgroep benut kan word.

Kontak

Kontak Liné Rudolph (072 466 6607 of rudolec@unisa.ac.za)
of Abrie Coetzee (082 459 3177 of abrie.coetzee@gmail.com) indien jy hierby wil betrokke raak.


Die Toerustingtaakgroep

Wat doen ons?

Die Toerustingtaakgroep rus die leraars, kerkraad en gemeente toe vir hulle roeping en dienswerk deur toerusting- en opleidingsgeleenthede te reël.
Geleenthede word in die jaarprogram of gebedsbrief aangedui.

Ons gee ook saam met die omgeegroepe daadwerklike aandag aan die inskakeling van nuwe intrekkers in die gemeente.

Die versameling en verspreiding van inligting in die gemeente val ook onder hierdie taakgroep.
Om dit te doen het ons ’n redaksie-span wat deelneem aan kerkaktiwiteite, inligting insamel, en dan daaroor berig.

Saam met hierdie taak onderhou ons ook die webwerf.

Hoe kan jy help?

Indien jy sosiaal is en goed met mense kan werk, oorweeg asseblief om betrokke te raak by die nuwe-intrekker-bediening.

Indien jy rekenaar- of skryfvaardighede het, sal ons jou graag met die webwerf en verprei van inligting wil benut.

Jy kan ook help met die beplanning en organisering van toerustinggeleenthede.

Kontak

Abrie Coetzee 012 567 1268 of 082 459 3177 of abrie.coetzee@gmail.com (voorsitter)
of Ashton van Niekerk 078 718 6659 of prysdieheer@gmail.com (inligtingskoördineerder en webmeester).


Vrouebelange

Die vroueblenage Taakgroep aktiveer en bedin vrouelidmate t.o.v. hule eiesoortige behoeftes en bedieninge. Die taakgroep doen dit deur elke vrouelidmaat te motiveer en toe te rus vir haar dienswerk. So dien die taakgroep die gemeente met toewydind deur:

  • 'n Liefdesnetwerk te vorm.
  • Die bediening van verversings by begrafnisse en gemeentefunksies.
  • Spysenieting vir allerlei funksies.
  • Voorsiening van blomme vir eredienste.
Kontak

Daleen Heymans (082 415 7548 of heymansp430@gmail.com)
Larraine Meyer (082 499 2666 of larraine@cmt-tech.co.za)
Ninette Barnard (082 829 2062 of ninniebarnard@gmail.com)


Die Kerkraad

Ons gemeente funksioneer nie met ’n wykstelsel nie, maar met taakgroepe, omgeegroepe en individue wat beskikbaar is vir dienswerk.
Die Kerkraad behartig die oorhoofse bestuur van die gemeente.

Die Kerkraad bestaan uit die voorsitters van al die taakgroepe asook die voorsitter van die kerkraad, die leraars en ’n gebedskoördineerder.
Die Jeugtaakgroep en die Erediens-taakgroep het elkeen drie verteenwoordigers en die Omgeegroep-taakgroep vier verteenwoordigers op die kerkraad.
Elke kwartaal is daar ’n kerkraadsvergadering waartydens taakgroepe verslag doen aan die kerkraad.

Die kerkraad lewer deurlopend verslag aan die gemeente deur die gebedsbrief, gemeentenuus en webwerf.

Taakgroepe en die Kerkraad vergader soos in die jaarprogram aangedui.

Let daarop dat alle vergaderings oop is en dat enige lidmaat by enige vergadering welkom is.