God toets gehoorsaamheid. God toets ook geloof.
Dit sien ons met Abraham wat Isak op Moria moet gaan offer.
Kyk net wat is die merkwaardige wat nou verder gebeur:
Terwyl Abraham en Isak op pad is na Moria vra Isak:
“Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer?”
Abraham se antwoord was: “God sal...voorsien” – Gen. 22:7-8.
Abraham se antwoord was meer as net ‘n poging om Isak stil te
maak. Dit was ook meer as dat hy geen idee het wat God hiermee
wil bereik nie. Wat in Abraham se gemoed omgegaan het weet
ons nie. Ons kan ons moeilik indink in sy diep worsteling en
gemoedsaandoening. Dink net waarmee moes hy worstel terwyl
hy Isak op die hout vasbind en die mes geneem het om hom te slag...

Maar een ding is duidelik: Abraham se geloof het nie gewankel nie.
Hy het gewéét God sal voorsien! In hierdie opsig lees ons ‘n
merkwaardige teks in Hebreërs 11:19: “Hy was daarvan oortuig dat
God by magte is om uit die dood op te wek, waaruit Abraham vir Isak
ook, om dit so te stel, terug ontvang het.” Lees verse 17-19 in die Bybel!
Met ander woorde, Abraham het gewéét dat God nooit sy belofte
ongedaan sal maak nie! Hy sal doen wat Hy beloof! En Hy het in Isak ‘n
nageslag beloof! God het in Genesis 17:19 en 21 gesê dat Hy sy verbond
met Isak én sy nageslag sal oprig!

Al verstaan Abraham nou niks van hierdie vreemde opdrag van God nie,
is hy bereid om dit in geloof en gehoorsaamheid met God te waag.
Al beteken dit dat hy Isak moet offer en dat God hom daarna weer
lewend moet maak, God sal sy woord hou! Abraham se toets op Moria
is ‘n uiterste geloofstoets! Abraham bly by sy geloof: God sal voorsien!

Dit is net geloof deur die Gees wat jou so kan laat dink, praat en optree.
Ons weet geloof is ‘n gawe van die Heilige Gees. God gee aan Abraham
geloof, en óók God, laat sy geloof groei!
Abraham gee aan Moria ‘n nuwe naam wat ‘n getuienis is van sy
geloofsoortuiging dat God voorsien! Hy noem Moria nou:
Die Here sal voorsien! Let op: nie verlede tyd nie. Nie “die Here hét
voorsien” nie, maar die Here sál voorsien! Met geloof wat opnuut
versterk is deur God se toets en genade, gaan Abraham vorentoe met
nóg sterker geloof: Die Here sál voorsien!
Glo jy dit ook ten opsigte van jou lewe? Weet dit, en glo dit:
Die Here sal voorsien! En Hy wil jou geloof hierin daagliks laat groei!

Ernest