Die Bybel het ‘n lang ontstaansgeskiedenis.
Dit het nie persklaar uit die hemel geval nie. God se stem
het oor letterlik duisende jare heen skriftelike gestalte gekry.
God se openbaring het algaande hoorbaar, sienbaar, leesbaar
en ervaarbaar geword binne spesifieke menslike kontekste in
die geskiedenis. Wanneer ons nie hierdie kontekste in ag neem
nie, skree ons eie stemme die Bybel dood. Die Bybelse kontekste
het niks geweet van ‘n osoonlaag, reise na die maan, of die internet
nie.

Wanneer ons verder deur ons Westerse bril na die Bybel kyk en
onsensitief is vir gebruike, waardes en instellings van mense in die
Bybelse tyd, gaan ons nie verantwoordelik met die Bybel om nie.
Oor ‘n paar duisend jaar het mense byvoorbeeld anders gedink oor
die rol van die man, vrou en kind. Status is nie bepaal deur besittings,
geld en mag nie, maar deur eer. Eer is bepaal deur voorouers en plek
van afkoms. Die Bybel bied egter tydlose beginsels wat vandag nog geld.
Dink maar aan die wil van God in die Tien Gebooie, of die Bergpredikasie
van Jesus in Matteus 5-7.

Ons het nie alleenreg op die verstaan van die Bybel nie.
Miljoene ander gelowiges het oor eeue geworstel met die inhoud en
betekenis van God se Woord en die uitleef daarvan. Die Heilige Gees
werk nie eksklusief deur jou nie, maar deur alle gelowiges. So groei ons
saam. Baie keer kan ons saam met Paulus in 2 Korintiërs 4 getuig dat
ons oor raad verleë is. Kan jy glo dat Paulus so iets skryf? Paulus het
ook swaarkry, vrae en worsteling beleef. Hy het inderdaad dikwels
hard gesoek na God se wil. Wie is ons om te dink dat ons elke slag
presies sal weet wat God vir ons wil hê? Soms ken ons ten dele.
Soms kyk ons asof deur ‘n dowwe spieël in ‘n raaisel.
Nogtans weet ons dat die Here ons nooit ooit los nie!
Aan sy liefde is daar geen einde nie.

Ernest