1. Lief en leed – deel met mekaar julle lief en leed vir bemoediging en voorbidding.

2. Ingenooi in God se rus en tyd – vind rus in God se teenwoordigheid en bid saam.

3. Luister na god se Woord – Lees Jeremia 1:4-10 saam deur. God ken Jeremia al van voor sy geboorte af! Psalm 139:15 en 16 sê ook iets hieroor. Jeremia beleef God se aanspraak op sy lewe. Dink en gesels oor die werkwoorde in vers 4. Let op God se aanspraak op ons lewens: Gevorm, Geken, Gebore, Gewy en Aangestel. Was Jeremia se verskonings in vers 6 geldig? Hoe antwoord God hom in vers 7 en 8? Bespreek nou ook die werkwoorde in vers 10 wat Jeremia moes gaan doen: Afbreek, uitroei, vernietig, platslaan, bou en vestig. Sommige is negatief en ander positief. Wat impliseer dit vir wat ons ook vir die Here moet doen?

4. Luister na mekaar en die wêreld – Profete vandag is mense wat gelowiges uitdaag met God se Woord, wanneer ons te maklik met wêreldse agendas werk en God buite rekening laat. Elke gelowige is ’n koning, priester en profeet vir God in hierdie wêreld. Dus het elke gelowige die roeping om God se Woord in vandag se lewe te laat praat! Ook ons gemeente is deur God geroep! Waarvoor is ons deur God aangestel in ons gemeenskap? Wat beteken vers 7 en 8 vir jou as profeet om God se wil na die wêreld te bring?

5. Luister nou weer na God se Woord – Lees weer Jeremia 1:4-10. Het God Jeremia gedwing om sy taak uit te voer? Sou sy lewe sinvol wees indien hy ongehoorsaam was? Watter geldige verskonings kan jy aanvoer om nie jou roeping en aanstelling deur God uit te voer nie? God gee Jeremia binne ‘n spesifieke konteks ‘n spesifieke taak. Wat sê dit vir ons? God neem die inisiatief in hierdie roeping, maar Jeremia voel nie opgewasse nie. Dan gee God aan hom beloftes – watter betekenis hou die beloftes vir jou (wat dikwels ook nie opgewasse voel nie) in?

6. Fokus op wat god doen – Lees Jeremia 1:5 en Psalm 71:6. God werk vandag nog dieselfde deur ons as gewone, brose mense. Fokus op wat God in jou lewe doen en die belofte dat Hy jou volledig sal toerus met dit waarvoor Hy jou roep en aanstel.

7. Antwoord met ons lewe – God stuur ons dikwels in moeilike situasies (selfs konflik) in. Moenie terugdeins nie, God is by jou! Onthou, God het jou gekies. Hy neem die inisiatief en Hy sal jou dra. Hou daarom vas aan die beloftes wat God gee en hou die groter prent van God se wil met jou lewe voor oë! Gaan leef die lewe wat God jou geroep het om te leef! Hy het jou lankal reeds gekies!

8. Bid nou saam! Bid oor die persoonlike roeping wat God vir jou lewe het.
Bid ook vir die kategete en begeleiers wat in die gemeente met die jeug werk. Hulle name is in die Gemeentenuus.
Bid ook vir die gemeentejaarstudent Sharné Diederiks en ons ander predikante: Ds. Ernest, dr. Nelius en ds. Erika dat die Here hulle ook sal toerus en gebruik in die roeping wat Hy vir elkeen het.
Bid vir julle omgeegroep en ons gemeente – dat ons die roeping sal gehoorsaam waarvoor God ons geroep en aangestel het, terwyl ons op God se wonderlike beloftes bou!
Dank God vir die wonderlike Week van Gebed en Gebedsdag wat ons kon beleef en wy jou-/ julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is!