1. Lief en leed – deel met mekaar julle lief en leed vir bemoediging en voorbidding.

2. Ingenooi in God se rus en tyd – vind rus in God se teenwoordigheid en bid saam.

3. Luister na God se Woord – Lees Matteus 27:15-26 saam deur. Watter gedagtes kom by jou op as jy dit lees? Deel dit met mekaar. Sien jou ook die ironie in die woordspeling tussen Jesus se Naam en Barabbas se naam? Wat dink julle beteken Jesus? Wat beteken Christus? En wat beteken Barabbas?

4. Luister na mekaar en die wêreld – Dit is vandag Palmsondag. Palmsondag verwys na Jesus se intog in Jerusalem waartydens die skare aanvanklik palmtakke en klere op die grond voor Jesus gestrooi het as die lang verwagte Messias; net om ’n paar dae daarna te skreeu: Kruisig Hom!!! Dink daaroor na en gesels met mekaar oor wat julle dink die mense se aanvanklike verwagting van Jesus was. Hoekom sou hulle klere en palmtakke voor Hom op die grond gooi en hoe het die wêreld destyds hulleself die Messias voorgestel en hoe dink julle sou die wêreld vandag ‘n Messias wou hê? Terwyl ons nou so naby aan die algemene verkiesing is, hoe dink julle sou ‘n ideale party en ‘n ideale partyleier lyk?

Deel nou ook met mekaar waarom julle dink die mense later skreeu: Kruisig Hom! Kruisig Hom! Sê dit nie vir ons iets oor die wispulteurigheid van die mens nie? Watter rol het die geestelike leiers hierin gespeel? Wat dink jy behoort die verantwoordelikheid van ons geestelike en politieke leiers te wees?

5. Luister nou weer na God se Woord – Lees nou weer Matteus 27:15-26. In die gedeelte gaan dit oor die ironie dat ‘n misdadiger in die plek van Jesus losgelaat word. ‘n Skuldige word vrygespreek en ‘n Onskuldige veroordeel! Bring dit in verband met die wispulturige skare wat een oomblik Jesus as Koning wil salf en die volgende oomblik sy doodsvonnis uitspreek. Gesels ook met mekaar oor die boodskap van Pilatus se vrou. Waarom dink julle stuur sy dit vir hom en het hy geluister? Hoekom nie? Het Pilatus geweet Jesus is onskuldig? Wie dra die skuld vir Jesus se kruisiging? Watter rol het God (die Vader) in Jesus se veroordeling en kruisiging gespeel?

6. Fokus op wat God doen – God (Jesus) word onskuldig veroordeel en gevonnis en sterf vir ons aan die kruis. Die hartseer is dat dit moes gebeur sodat nie net Barabbas gered kon word nie, maar ook ek en jy!

7. Antwoord met ons lewe – Jesus Christus kies ons, maar watter Jesus kies jy? Jesus Christus die gestuurde Verlosser, of Jesus Barabbas die misdadiger? Barabbas is eintlik maar ek of jy (sondaars) wat vrygespreek word uit onverdiende genade. Wat sê jou lewe - watter Jesus kies jou? Roep die wêreld (skare/Barabbas) jou of hoor en gehoorsaam jy Jesus Christus se roepstem?

8. Bid nou saam! Verootmoedig julle voor die Here in stil gebed en dank Hom dat Hy in jou en my en Barabbas se plek veroordeel en tereggestel is. Dank Hom dat ons weet dat Hy opgestaan het en lewe en ons saam met Hom omdat Hy ons gekies het en ons vir Hom!

Ns. Onthou jou blom/blomme volgende sondag met OPSTANDING-Sondag!!!