1.    LIEF EN LEED – deel met mekaar lief en leed vir voorbidding en bemoediging.

2.    INGENOOI IN GOD SE RUS – raak rustig in God se teenwoordigheid en bid saam.

3.    LUISTER NA GOD SE WOORD – Lees Galasiërs 3:1 - Galasiërs 4:9. Die gedeelte gaan oor die wet, geloof en genade. Eintlik is dit ‘n gedeelte waarin Paulus aanvanklik met gelowiges raas omdat hulle wil teruggaan na ‘n wettiese onderhouding as dié manier om God te aanbid. Dit was juis die tipe godsdiens waarin Paulus vroeër fanaties vasgevang was, toe hy nog gelowiges vervolg het. Die hartseer is, as jy ‘n wettiese godsdiens uitleef, is jy eintlik vervloek! Dit is tog wat vers 10 en 11 sê. Maar ons is uit genade gered, deur die geloof en daarom leef ons nie (meer) onder die wet nie! Paulus spreek hom sterk uit teen mense of gebruike wat wil teruggaan na heilige dae en rituele en die wettiese onderhouding van God se wil. Nie omdat dit verkeerd sou wees nie, maar omdat geen mens daardeur gered kan word nie. Dit lei tot die oordeel deur God en die ewige dood vanweë ons as mense se sondigheid. Ons is juis vrygekoop deur Jesus Christus se offer aan die kruis omdat ons nie self kan (en Goddank hoef te) voldoen aan die eis van God se wet nie!

4.    LUISTER NA MEKAAR EN DIE WêRELD – dink en praat oor die wêreldse siening/s van godsdiens en redding. Is Christenskap anders as ander godsdienste of is dit maar dieselfde? Wat sou die ooreenkomste en verskille tussen Christenskap en die Islam, Hindoeïsme, Bhoedisme, ens., wees? Watter rol speel wette, geloof, goeie werke en genade in godsdiens?

5.    LUISTER NOU WEER NA GOD SE WOORD – LEES nou Galasiërs 3:21 - Galasiërs 4:7. Die gedeelte gaan ook oor die kontinuïteit en diskontinuïteit – die ooreenkomste en verskille tussen die vroeëre en latere verbond. ‘n Verbond gaan oor God se liefdesooreenkoms met mense. In die Ou Verbond, wat hoofsaaklik in die Ou Testament beskryf word, het dit (oënskynlik) gegaan oor die nakoming van die wet, en in die Nuwe Verbond – wat in die Nuwe Testament beskryf word, oor die lewe uit geloof op grond van God se genade! Dit is ook waarmee Paulus God se verbond vergelyk – met ‘n testament. In ‘n testament word ‘n erfenis nagelaat aan die erfgename. En ons is erfgename van God! Hy skenk aan ons sy verlossing en die Lewe! Ons is egter nie net erfgename nie, maar ook kinders - naamdraers – genante van God! ‘n Genant is iemand wat na iemand anders vernoem is en dan sy/haar naam voortdra. Ons dra die Naam van Jesus Christus as Christene – volgelinge, naamdraers van Jesus Christus!

6.    FOKUS OP WAT GOD DOEN -  God het ons kom red op grond van sy onuitspreeklike liefde en genade vir ons. Hy maak ons sy kinders – sy erfgename. daarom dra ons die teken van die doop op ons voorkoppe. Die doop is die simbool van Jesus se bloed wat reeds vir ons gevloei het, waarmee God ons loskoop van ons skuld, die hel en die sonde – ook van ‘n ou wettiese lewe, waarin ons probeer om God tevrede te stel sodat Hy ons kan red.

7.    ANTWOORD MET JOU LEWE – Ons lewe daarom nie meer sodat God ons moet red nie (dit sou ‘n wettiese godsdiens wees), maar OMDAT God ons gered het! Dit het Hy gedoen deur Jesus Christus en nou leef ons ‘n lewe van geloof op grond van sy genade! Ons is vrygemaak en staan nie meer onder die (veroordeling) van die wet nie, maar onder die genadige vryspraak van God in Jesus Christus. Daarom herinner die doop ons nie net aan wat Jesus vir ons gedoen het nie (GENADE), maar ook aan hoe ons vir Hom lewe (GELOOF).

8.    BID SAAM –sê vir God dankie vir sy genade en gaan LEEF uit die geloof! Bid ook vir die doopouers en hulle families, Bernard en Charné Stopforth met klein Simoné en Engela en Kobus Pretorius met klein Denika wat gedoop is; dat die Here hulle die genade sal gee om deur geloof in Hom te lewe!!!